top of page

GENERELLE BETINGELSER

Nuværende vilkår gælder for den service som ROtation Indretning ApS (’Rotation’) leverer til klienten (’Klienten’) som aftalt i [aftalebrevet].

Såfremt Rotation har fremsendt [aftalebrev] og efter instruks fra Klienten påbegynder arbejde med eksempelvis en konceptfase for Klienten, skal nærværende vilkår gælde for den serviceydelse som Rotation måtte udføre indtil parterne måtte have aftalt nærmere og til en timetakst på DKK 1250 per påbegyndt time.

I tilfælde af uoverensstemmelser imellem et aftalebrev og nærværende vilkår skal aftalebrevet have forrang.

SERVICEYDELSER

Rotation leverer 3 forskellige typer serviceydelser;

  • Konceptfase, hvori det overordnede indretningskoncept udarbejdes.

  • Indkøbsfase, hvori ROtation for Klientens forestår leverandørstyring og indkøb af indretningsmateriale til brug for indretningen herunder – men ikke udelukkende - møbler, belysning, tæpper og lignende.

  • Implementeringsfasen, hvori ROtation implementerer indretningskonceptet for Klienten.

 

KONCEPTFASE

Indretningskoncept skal i denne sammenhæng forstås som et oplæg typisk i form af en pdf præsentation med tilhørende billedfiler eller tilsvarende, som overordnet skitserer hvordan Klienten indretningsmæssigt kan indrette den lokation som indretningskonceptet vedrører samt hvilke materialer der tænkes anvendt hertil. Et indretningskoncept indeholder ikke en fuldstændig byggetegning, tidsplan, materialeliste eller tilsvarende.

Rotation bevarer samtlige rettigheder til indretningskonceptet, og Klienten opnår mod endelig betaling af fremsendt faktura en ikke overdragelig brugsret til indretningskonceptet med det formål at indrette Klientens lokation.

INDKØBSFASE

I en indkøbsfase leverer Rotation leverandørstyring til Klienten for så vidt (i) angår indkøb af materialer til brug for at kunne implementere Indretningskonceptet samt (ii) ved at finde de rette entreprenører og håndværnere til indretningen som Klienten kan indgå aftale med om at anvende. De juridiske vilkår og vilkårene for evt. entreprenørarbejde eller tilsvarende er ikke omfattet af Rotations service.

En indkøbsfase påbegyndes ved at:

  • Rotation fremsender en materialeliste og Klienten accepterer denne samt indbetaler et nærmere aftalt aconto beløb, som Rotation fastsætter ud fra værdien af materialerne.

  • Herefter indkøber Rotation materialerne igennem egne leverandører.

  • Indkøbsfasen er således afsluttet når alle materialer på materialelisten er indkøbt og leveret enten hos Rotation eller Klienten. Som betaling for indkøbsfasen opnår Rotation et svarende til 10 % af værdien [excl. moms] af de indkøbte materialer.

For så vidt angår reklamation over mangler ved de indkøbte materialer, kan Klienten kun gøre mangler gældende 14 dage fra indkøbsfasen er afsluttet eller - såfremt der er aftalt en implementeringsfase – fra implementeringen er afsluttet. Uanset ovenstående kan klienten aldrig opnå en bedre retsstilling for så vidt angår mangler ved leverede materialer end den som Rotation måtte have.

Såfremt det ikke er muligt at finde et specifikt materiale som angivet på materialelisten til brug for indretningen, accepterer Klienten at Rotation – forudsat Indretningskonceptet i det væsentligste kan implementeres - kan vælge andre materialer til et tilsvarende udseende, en tilsvarende anvendelse samt pris og kvalitet.

IMPLEMENTERINGSFASE

I en implementeringsfase yder Rotation servicen at håndtere Klientens leverandører for Klienten således at disse leverer i forhold til Indretningskonceptet. Rotation har intet ansvar for de anvendte leverandører eller entreprenører som derfor i denne sammenhæng er at opfatte som selvstændigt virkende tredjemænd.

Forud for en implementeringsfase påbegyndes enes parterne om et budget for implementeringen, herunder prisen for servicen.

Betalingsbetingelse samt førtidig udtræden af en fase

Betalingsbetingelser er 14 dage fra modtagelse af faktura som fremsendes til Klientens e-mail.

Klienten kan ikke træde ud af en påbegyndt konceptfase uanset grunden herfor.

Klienten kan træde ud af en påbegyndt indkøbsfase såfremt denne ikke i det væsentligste er færdiggjort mod betaling af følgende;

  • Samtlige direkte omkostninger som Rotation måtte kunne dokumentere, herunder bestilte materialer som ikke kan afbestilles.

  • Betaling af et afbestillingsfee på DKK [25.000] excl. moms. Klienten kan træde ud af en påbegyndt implementeringsfase såfremt denne ikke i det væsentligste er færdiggjort mod betaling af følgende;

  • Samtlige direkte omkostninger som Rotation måtte kunne dokumentere, herunder bestilte materialer som ikke kan afbestilles og betaling for alt arbejde udført af entreprenører og leverandører i øvrigt.

 

FORTROLIGHED OG BRUG AF BILLEDER

Alt viden som en part måtte opnå om den anden part udelukkende som følge af aftalen holdes fortroligt. Priser og indhold af aftalen er ligeledes underlagt fortrolighed.

Rotation er berettiget til at tage billeder af indretningen som er sket ud fra et af Rotation udarbejdet Indretningskoncept og anvende disse billeder på sociale medier og generelt i forbindelse med reklamer og som cases, såfremt disse billeder ikke afslører Klientens forretningshemmeligheder eller tilsvarende. Tilsvarende må Rotation anvende Klientens logo og forretningskendetegn som case på Rotations hjemmeside og i tilbudsmateriale.

GENERELT

Rotation leverer udelukkende en eller flere services til Klienten, og kan ikke gøres erstatningsansvarlig overfor Klienten for nogen former for (i) indirekte tab, (ii) skade på inventar, indbo, bygninger og (iii) aldrig kan blive erstatningsansvarlig for et beløb højere end værdien af den enkelte aftale imellem Rotation og Klienten eksklusiv værdien af en indkøbsfase.

Rotation opretholder en sædvanlig professionel erhvervsforsikring, men Parterne er enige om at Klienten skal forsikre sig mod eventuel skade på inventar, indbo samt skade på Klientens bygning(er) forårsaget under en implementeringsfase som Rotation forestår for Klienten.

For så vidt angår forsinkelse, er Parterne enige om at der kun kan være tale om væsentlig forsinkelse såfremt en fase er mere end 60 erhvervsdage forsinket i forhold til en udtrykkelig klar aftalt leveringsdato, og såfremt Rotation direkte og udelukkende er skyld i nævnte forsinkelse. Rotation accepterer ikke dagbøder, bod eller tilsvarende.

Rotation kan ensidigt ændre nærværende vilkår ved at opdatere disse på Rotations hjemmeside. Enhver ændring er gældende 14 arbejdsdage efter ændrede vilkår er offentliggjort. Klienten opfordres til at holde sig opdateret på vores hjemmeside.

bottom of page